Menu
1. na renovace v Evropě
Facebook - Portas-morava e-Katalog

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

pro renovace PORTAS

 

I. Obecná ustanovení

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro renovace PORTAS (dále jen „VOP“) platí

pro všechny renovace dveří, zárubní, domovních dveří, schodišť, kuchyní,

koupelnového nábytku, krytů topných těles, stropních podhledů a dalších metodou

PORTAS ® (dále též jen „dílo“) a jsou, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), nedílnou součástí

každé smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Ujednání odchylná od

těchto VOP a jakákoli další ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem jsou platná a

pro strany závazná pouze v případě, že byla přijata písemně; v takovém případě mají

takováto odchylná a další ujednání před těmito VOP přednost.

 

2. Smlouva se uzavírá na základě písemné objednávky objednatele potvrzené

zhotovitelem a platí pro ni následující podmínky.

 

3. V objednávce je uvedeno časové období pro předběžný termín realizace díla. Ohledně

tohoto termínu a trvání smlouvy platí pro provedení díla následující jednotná pravidla,

pokud není stanoveno pro jednotlivé typy renovací jinak:

 

3.1. Definitivní termín odnášky (u dveří) od objednatele, dodávky a montáže díla,

který spadá do časového období předběžného termínu realizace díla, sdělí

zhotovitel objednateli nejpozději deset dnů předem, nedohodne-li se objednatel

se zhotovitelem do té doby na jiném definitivním termínu pro provedení díla.

Pokud zhotovitel neprovede dílo po písemném upozornění objednatele ani

v dodatečné lhůtě dvou týdnů, a u dodávek označených jako „speciální“ čtyř

týdnů od doručení takového upozornění, má objednatel právo od smlouvy

odstoupit.

 

3.2. Nebude-li možné dodržet sjednaný termín pro provedení díla z důvodů, které

zhotovitel nezavinil (například v případě opožděné dodávky materiálu a jiných

plnění třetích stran – subdodavatelů) anebo v jiných případech, kdy zhotoviteli

brání ve splnění povinnosti dočasně či trvale mimořádná nepředvídatelná a

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (tzv. vyšší moc), je

zhotovitel oprávněn posunout termín provedení díla až do doby odpadnutí

takovéto překážky, nejdéle však o šest týdnů. Po uplynutí této doby má

objednatel právo od smlouvy odstoupit. Přeje-li si objednatel změnu

stanoveného nebo dohodnutého definitivního termínu pro provedení díla, musí

o tom informovat zhotovitele alespoň 24 hodin předem, jinak se na toto přání

nebere zřetel. Posunout termín provedení díla za uvedené časové období je

možné pouze jedenkrát, a to nejdéle o jeden měsíc.

 

3.3. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli řádné provedení díla v dohodnutém

či stanoveném termínu a poskytnout zhotoviteli veškerou svou součinnost

nezbytnou k realizaci díla. Jestliže v dohodnutém nebo stanoveném termínu

zhotovitel zbytečně nezaviněně vyjede k provedení díla, je objednatel povinen

nahradit zhotoviteli náklady cesty vyúčtované dle běžných tarifů spediční

služby odpovídající typu použitého vozidla. Objednatel je však oprávněn

prokázat, že skutečné náklady byly nižší. Právo zhotovitele na náhradu dalších

škod tím není dotčeno.

 

3.4. Jestliže objednatel do osmi týdnů od stanoveného nebo dohodnutého termínu

neumožní provedení díla, je zhotovitel oprávněn po předchozím upozornění a

poskytnutí přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit. V tomto případě,

jakož i v jiných případech, kdy okolnosti na straně objednatele zabránily

možnosti dílo provést, je zhotovitel oprávněn požadovat dohodnutou odměnu

sníženou o ušetřené náklady, nejméně však paušální odměnu ve výši 15 % z

ceny díla včetně DPH.

 

3.5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, neuhradil-li objednatel zálohu na

cenu díla, byla-li sjednána, do 10 dnů od uzavření smlouvy.

 

3.6. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také tehdy, jestliže technické

podmínky dané u objednatele, které nemohly být zjištěny i přes pečlivé

posouzení při přijetí objednávky, činí provedení zakázky dle metody PORTAS

nemožným. V tomto případě, zhotovitel obnoví původní stav, jestliže to bude

technicky možné a ekonomicky únosné.

 

3.7. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno vždy písemně. Účinky odstoupení od

smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

 

4. Renovace dveří a domovních dveří. Potažení dveří umělými hmotami PORTAS

bude provedeno metodou PORTAS. Objednatel souhlasí s tím, že dveřní desky budou

předem upraveny a změněny dle podmínek metody (např. vyfrézování žlábků na

dveřních deskách, odstranění profilů, vyjmutí starých skleněných výplní). Při

poškození vyjmutých skleněných výplní, s výjimkou kytovaných skleněných výplní,

zhotovitel nahradí objednateli škodu dle bodu 6. těchto VOP, avšak pouze tehdy,

jestliže mají být znovu použity při renovaci dveří nebo mají-li být vráceny objednateli

a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelně předem upozorněn. Objednatel bere na

vědomí, že u skleněných výplní, při kterých bylo použito kytu, je zachování skel

z technických důvodů i při vynaložení maximální péče téměř nemožné, a proto

objednatel nemůže požadovat po zhotoviteli náhradu škody při jejich poškození.

 

Renovace zárubní. V případě, že si objednatel zvolí potažení zárubně metodou

PORTAS, bude na zárubeň nalepena umělá hmota PORTAS; v případě výběru

nasazovací zárubně objednatelem, bude na stávající zárubeň nasazena nová zárubeň

PORTAS.

 

Renovace schodišť. Podle metody PORTAS bude odstraněna původní podlahová

krytina a zbytky lepidla a povrch schodiště bude upraven tak, aby se schodiště dalo

obložit a polepit materiálem PORTAS.

 

 

Stropní podhledy. Podle metody PORTAS budou stropní podhledy namontovány do

rámů z profilů na stěny nebo na strop. Tyto profily budou přišroubovány, takže při

pozdějším odstranění profilů zůstanou díry po šroubech.

 

5. Objednatel je povinen prohlédnout si dílo při převzetí po jeho dokončení a přesvědčit

se o vlastnostech a kvalitě díla. Nároky z vadného plnění je třeba uplatnit u zhotovitele

neprodleně po jejich zjištění, nejpozději však do dvou let od předání díla. V případě

vad platí dále následující ustanovení.

 

5.1. Zhotovitel vady opraví v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel použil nové díly,

pak je dle vlastního výběru opraví nebo vymění. Objednatel je povinen ve

svých prostorách umožnit odstranění vad a odvoz poškozených dílů. Nezdaří-li

se oprava nebo nepovede-li náhradní dodávka k odstranění zjištěných vad, a to

ani napodruhé, považuje se vada za neodstranitelnou a objednatel je oprávněn

od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.

 

5.2. Objednatel nemá nároky z vadného plnění, jestliže vada vznikla po předání díla

nepřiměřeným zacházením nebo v důsledku přirozeného opotřebení.

 

5.3. Nepodstatné, obvyklé nebo technologicky podmíněné barevné odchylky

nezakládají nároky objednatele z vad díla. Zhotovitel si vyhrazuje právo na

provádění modelových a konstrukčních změn, především technických zlepšení.

 

6. Povinnost zhotovitele k náhradě škody - ať už plyne z jakéhokoli právního důvodu - se

omezuje pouze na takovou škodu, kterou zhotovitel způsobil úmyslně, hrubou

nedbalostí, nebo porušením povinností podstatných pro splnění účelu smlouvy, jestliže

se na jejich splnění mohl objednatel spoléhat.

Pokud se nejedná o škodu způsobenou úmyslně nebo hrubou nedbalostí, je nárok

objednatele na náhradu škody co do výše omezen na škody, které nemohl zhotovitel

podle zkušeností se srovnatelnými zakázkami považovat v okamžiku uzavření

smlouvy nebo nejpozději v okamžiku porušení povinnosti za typické. Pokud povinnost

zhotovitele k náhradě škody nevyplývá z porušení povinností podstatných ke splnění

účelu smlouvy, na jejichž splnění mohl objednatel spoléhat, je odpovědnost

zhotovitele za škody vzniklé v důsledku vad vyloučena.

Nároky objednatele na náhradu škody způsobené vadou výrobku, či nároky na náhradu

škody za způsobení újmy na zdraví a na životě tímto nejsou dotčeny.

 

7. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli vyčíslenou konečnou cenu po převzetí díla

na základě faktury zhotovitele, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu.

Cena je splatná v hotovosti při převzetí díla anebo na základě faktury zhotovitele, bylli

tento způsob placení dohodnut při uzavření smlouvy. Zhotovitel je oprávněn

uskutečnit dílčí dodávky ucelených částí díla dle objednávky a objednatel je povinen

za takové dílčí dodávky zaplatit na žádost zhotovitele poměrnou část sjednané ceny

díla s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

 

8. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den

prodlení.

 

9. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky vzniklé na základě této

smlouvy nebo v souvislosti s ní proti jakýmkoli pohledávkám objednatele, a to bez

ohledu na lhůtu jejich splatnosti. Pohledávky zhotovitele jsou způsobilé k započtení i

v případě, že se jedná o pohledávky nejisté či neurčité, a to až do okamžiku, kdy se

zhotovitel dozví o podání žaloby na určení neexistence takové pohledávky

objednatelem. Objednatel není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele započíst

jakékoli své pohledávky vůči zhotoviteli, ani jakékoli částky zadržovat, a to ani

v případech existence nároků z vad díla.

 

10. Veškeré spory vzniklé ze smlouvy nebo s ní související mezi zhotovitelem a

objednatelem, jehož bydliště je v době uzavření této smlouvy v České republice,

budou vždy rozhodovány příslušnými soudy České republiky.

 

11. Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zavazuje strany až

do úplného zániku všech práv a povinností smluvních stran ze smlouvy vyplývajících.

 

 

II. Zvláštní ustanovení o smlouvách uzavíraných se spotřebiteli

 

1. Tato část VOP se použije na případy, kdy smlouvu uzavírá se zhotovitelem spotřebitel,

tj. osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu

svého povolání. Ustanovení této části VOP mají v těchto případech před ustanoveními

části I. těchto VOP přednost.

 

2. V případě vadného plnění má objednatel následující práva a povinnosti (nároky) z vad:

 

2.1 Objednatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele právo z vady, která se vyskytne

v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí díla. Projeví-li se vada v průběhu

šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí.

 

2.2 Objednatel může požadovat odstranění vady opravou anebo dodal-li zhotovitel

nové díly, výměnou vadného dílu; právo výběru náleží objednateli. V případě

opakovaného výskytu vady po opravě nebo pro větší počet vad může

objednatel od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li objednatel od smlouvy anebo

neuplatní-li právo na opravu či výměnu, má právo požadovat přiměřenou slevu

z ceny. Článek 5.1 těchto VOP se nepoužije.

 

3. Ustanovení článku 6 a článku 9 druhá a třetí věta těchto VOP se nepoužije.

 

4. Je-li smlouva uzavřena distančním způsobem (tj. za pomoci prostředků komunikace na

dálku) anebo mimo prostor obvyklý pro podnikání zhotovitele, platí dále následující

podmínky:

 

4.1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření.

Součástí smlouvy je vyplněné vzorové poučení o možnosti odstoupení od

smlouvy, které se nachází na zadní straně objednávky. Vzorový formulář pro

odstoupení od smlouvy je k dispozici na internetových stránkách www.portas-renovace.cz.

 

4.2 Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel začne s realizací díla podle smlouvy

až po uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy podle části II. článku 4.1

těchto VOP. Před uplynutím této lhůty začne zhotovitel s plněním pouze na

základě výslovné žádosti objednatele. Žádost objednatele se podává

zaškrtnutím příslušného políčka na objednávce. V případě, že objednatel

odstoupí od smlouvy podle části II. článku 4.1 těchto VOP, uhradí zhotoviteli

poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od

smlouv

Das Unternehmen PORTAS®
Das Unternehmen PORTAS
PORTAS® Fachbetrieb finden
PORTAS®Fachbetrieb finden